สารบรรณกลาง
     
 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลางขององค์กรเพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเกทรอนิกส์ของเหน้าที่ของรัฐ
โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

Saraban_06801306@dla.go.th

(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลาง


นางอุมาพร  ขวัญคีรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน