นายวิฑูรย์ หม่อมปลัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
โทร.081-6766363
นายบุญจันทร์ สิงห์ดำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
โทร.097-3543572
นายชอบ เส้งสุย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
โทร.081-8940453
นายจักรพันธ์ แป้นเพ็ชร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
โทร.083-5124900