เรื่อง : ขอเชิญร่วมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2565
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพ่ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อบต.ร่อนพิบูลย์จึงขอเชิญร่วมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2565 โดยสแกน QR Code ตามรายละเอียดแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน