จดหมายข่าว
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" ดาวน์โหลดเอกสาร
73
23 เม.ย. 2564
2 ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
28 ก.ย. 2561
3 อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
13 ก.ย. 2561
4 ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 ก.ย. 2561
5 ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 (2) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
10 ก.ย. 2561
6 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ร่อนพิบูลย์ เยี่ยมบ้านเด็กพิการในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3, 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
04 ก.ย. 2561
7 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ร่อนพิบูลย์ เยี่ยมบ้านเด็กพิการในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2, 3, 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
04 ก.ย. 2561
8 การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
09 ส.ค. 2561
9 องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมผู้พิการ หมู่2 และหมู่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
25 ก.ค. 2561
10 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ร่อนพิบูลย์ เยี่ยมบ้านประชาชนในเขตพื้นที่ค่ะ หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
12 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3