เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน2อัตรา
  รายละเอียด :

 #องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ประกาศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

โดยมีหน้าที่บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตลอดจนแนะนำช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี ภาวะพิ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลาทำสัญญา 1 ปี (ภาคผนวก 1)
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
-มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
-ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรองรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับของจริงและสำเนาถูกต้องมายื่นในวันรับสมัคร
-สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิของสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียบบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ฉบับ
-หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรถ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรณีหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันเป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 สิงหาคม 2563 (ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน