เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

                          เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน