เรื่อง : ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินวิ่งสนามกีฬาบ้านร่อนนา หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธี e-bidding
  รายละเอียด :

 โดยทำการก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐ เมตร  ยาว ๕๔๔.๐๐  เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า  ๑,๖๓๒.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนและรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน