กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด :
    

 ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี

คุณสมบัติ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ (ตามทะเบียนบ้าน)
(3) ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปี งบประมาณถัดไป (ในปี งบประมาณ 2564) นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503) นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2502 – 1 กันยายน 2504)
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

เอกสารประกอบการสมัคร
(1) บัตรประจำตัวประชาชน
(2) ทะเบียนบ้าน
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันและเวลาราชการ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562    อ่าน 118 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**